Do 20 kwietnia czekamy na zgłoszenia do Festiwalu Pieśni Patriotycznej Wolna Polska. Poniżej regulamin konkursu i niezbędne dokumenty.

Festiwal Pieśni Patriotycznej „Wolna Polska” organizowany w ramach projektu edukacyjnego „Historia Solidarności w Małopolsce”

I Organizator konkursu:

Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze

 

Współorganizatorzy:

Małopolski Kurator Oświaty

Region Małopolski NSZZ „Solidarność”

 

II. Cele konkursu: 

 1. Kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży.
 2. Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży pieśni patriotycznych, wartościowych pod względem historycznym i artystycznym.
 3. Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez formy artystyczne.
 4. Tworzenie okazji do wymiany doświadczeń i rozwoju zainteresowań artystycznych. 

 

 III. Ustalenia ogólne:

 1. Konkurs przygotowuje i przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury Doliny Karpia w Zatorze.
 2. Siedzibą Komisji jest Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze, Plac Jana Matejki 1, 32-640 Zator.
 3. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Historia Solidarności                               w Małopolsce” dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2021/2022.
 4. Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą przekazywane poprzez strony internetowe: www.kuratorium.krakow.pl w zakładce edukacja patriotyczna oraz www.rokzator.pl

 

IV. Uczestnictwo w konkursie:

 1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów szkół podstawowych
  i szkół ponadpodstawowych województwa małopolskiego.
 2. W konkursie mogą brać udział  tylko soliści.
 3. Uczestnicy będą oceniani w czterech kategoriach wiekowych:
  1. I kategoria : uczniowie szkół podstawowych klas I-III,
  2. II kategoria: uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI,
  3. III kategoria: uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej,
  4. IV kategoria: uczniowie szkół ponadpodstawowych.
 4. Konkurs jest przeprowadzany w dwóch etapach: szkolnym, wojewódzkim.
 5. Przystąpienie uczniów do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu.
 6. W konkursie zostanie wyłonionych maksymalnie 12 laureatów. Forma rozstrzygnięcia i prezentacji przedstawiona jest szczegółowo w punkcie VI Regulaminu.
 7. Wszyscy uczestnicy etapu wojewódzkiego otrzymują dyplomy i pamiątki za udział,    a wyłonieni laureaci nagrody ufundowane przez Organizatorów.

 

 

V. Prezentacje konkursowe

 1. Uczestnik konkursu przygotowuje jeden wokalny utwór patriotyczny (tradycyjny lub współczesny). 
 2. Czas trwania jednego utworu nie może przekroczyć 5 minut. Wykonawca może mieć podkład muzyczny w formacie audio/MP3 lub może mu towarzyszyć  maksymalnie dwóch instrumentalistów (bez perkusji).
 3. Zgłoszony utwór wokalny jest obowiązujący podczas przesłuchań w trakcie etapu wojewódzkiego i nie podlega zmianie. 
 4. Do etapu szkolnego obowiązuje: karta zgłoszeniowa, zgodnie ze wzorem (załącznik nr 1 do Regulaminu), oświadczenia (załącznik nr 2 do Regulaminu) w tym oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną (załącznik nr 4 do Regulaminu). Oświadczenia przechowywane są w szkolnej dokumentacji dotyczącej konkursu. Oświadczenia dotyczące uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego należy przesłać do komisji wojewódzkiej.
 5. Organizatorzy zapewniają uczestnikom etapu wojewódzkiego obsługę akustyczną. W przypadku akompaniamentu do dyspozycji jest fortepian hybrydowy, pozostałe instrumenty trzeba zabezpieczyć we własnym zakresie. 

VI. Harmonogram i przebieg konkursu:

 

Termin

Wydarzenie

 

Do 20 kwietnia  2022 r.

 

Szkoła zgłasza udział w konkursie poprzez przesłanie informacji na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Do 30 kwietnia 2022 r.

 

Etap szkolny 

Solista zgłasza swój udział w konkursie do szkoły:

- wypełnia kartę zgłoszeniową (załącznik nr 1) 

- uzupełnia oświadczenie (załącznik nr 2) i zapoznaje się z klauzulą (załącznik nr 4). 

Dyrektor szkoły powołuje komisję konkursową. W jej skład wchodzi co najmniej dwóch nauczycieli w tym jeden nauczyciel muzyki.

 

Do 10 maja 2021 r.

 

 

 

 

 

 

Komisja szkolna:

 • wyłania nie więcej niż 3 wykonawców, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w każdej z kategorii, 
 • przesyła skan załącznika nr 1 (karta zgłoszenia), nr 2 (oświadczenie) i nr 3 (protokół z eliminacji szkolnych) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Załączniki nr 1, 2 i 3 mogą być przesłane również w wersji papierowej do Komisji Wojewódzkiej na adres Regionalny Ośrodek Kultury w Zatorze, Plac Jana Matejki 1, 32-640 Zator 
 • informuje wykonawców o wynikach etapu szkolnego.

Rozstrzygnięcie komisji szkolnej jest ostateczne.

Do 20 maja 2022 r.

 

Lista zakwalifikowanych solistów będzie opublikowana na stronach: www.kuratorium.krakow.pl w zakładce edukacja patriotyczna, www.rokzator.pl.

Jeżeli uczestnicy zakwalifikowani do etapu będą korzystać z podkładu muzycznego, to muszą go przesłać w formie elektronicznej w formacie audio/MP3 (opisany: imię , nazwisko, grupa, tytuł utworu) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. do dnia 31 maja (prosimy również o zabranie ze sobą kopii utworu na nośniku typu pendrive).

9-10 czerwca 2022 r.

Etap wojewódzki 

Regionalny Ośrodek Kultury w Zatorze, Plac Jana Matejki 1

 • 9 czerwca godz. 9.00 – prezentacje utworów w poszczególnych

kategoriach, Komisja Wojewódzka wyłoni max. 12 laureatów (łącznie, ze wszystkich kategorii wiekowych), którzy zaprezentują się w dniu następnym podczas Uroczystej Gali.

10 czerwca godz. 11.00 – Koncert laureatów podczas Uroczystej Gali podsumowującej projekt edukacyjny „Historia Solidarności w Małopolsce”. 

Lista laureatów zostanie opublikowana na stronach internetowych www.kuratorium.krakow.pl w zakładce edukacja patriotyczna oraz www.rokzator.pl 

Rozstrzygnięcie Komisji Wojewódzkiej jest ostateczne.

VII. Kryteria oceniania:

 1. Prezentacja oceniana jest:
 1. w etapie szkolnym przez nauczycieli szkoły – członków komisji szkolnej,
 2. w etapie wojewódzkim przez członków Komisji Wojewódzkiej.
 1. W etapie szkolnym i wojewódzkim prezentacja jest oceniana według następujących kryteriów:
 1. poziom warsztatu wykonawczego (0-5),
 2. interpretacja (0-5),
 3. prezentacja na scenie (kultura słowa, estetyka wizerunku) (0-3),
 4. dobór repertuaru (0-2),

VIII. Ochrona własności intelektualnej i danych osobowych:

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prezentacji konkursowych  uczestników do celów naukowych i edukacyjnych oraz ich nieodpłatnej publikacji - we fragmentach lub w całości - na zasadach określonych w oświadczeniu Uczestnika konkursu, zawartym w (załączniku nr 2 do Regulaminu).
 2. Autorzy zachowują prawo do samodzielnej publikacji swoich utworów, pod warunkiem, że w publikacji zamieszczą informację o następującej treści: Utwór został przygotowany i wykorzystany w konkursie „Festiwal Pieśni Patriotycznej Wolna Polska”.
 3. Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczne rozstrzygnięcia podejmuje Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.
 5. Organizatorowi przysługuje prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie www.kuratorium.krakow.pl w zakładce edukacja patriotyczna oraz www.rokzator.pl
 6. Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela: Elżbieta Mostowik, Żaneta Klęczar- Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.338412-166. 

Regulamin i karty do pobrania >>>TUTAJ<<<