REGULAMIN określający PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W REGIONALNYM OŚRODKU KULTURY W ZATORZE  NA CZAS PANDEMII KORONAWIRUSA SARS.CoV2

 

Procedury mają na celu:

 • kompleksowe, profilaktyczne działanie przeciwepidemiologiczne dostosowane do obowiązującej sytuacji w kraju oraz regulacji rządowych i samorządowych
 • minimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS.CoV2  w związku z prowadzoną działalnością ROK Zator
 • zapewnienie bezpieczeństwa uczestników, artystów i pracowników ROK Zator

 

Ustala się następujące procedury obowiązujące w Regionalnym Ośrodku Kultury w Zatorze w okresie pandemii koronawirusa SARS.CoV2:  

 

I. Ogólne zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach:

 1. Przy  wejściu do budynków ROK Zator (w tym domy ludowe, CAZ i wszystkie placówki) i w salach w których będą odbywać się zajęcia artystyczne umieszczone zostają pojemniki z płynem dezynfekującym. Każda osoba wchodząca do obiektu musi obowiązkowo zdezynfekować ręce, (dzieci do 6 roku życia nie używają płynów dezynfekujących, tylko myją ręce w ciepłej wodzie z użyciem mydła).
 2. W budynkach ROK Zator jest obowiązek stosowania środków ochrony osobistej takich jak maseczki. Pracownicy przy obsłudze klientów, imprez muszą używać środków ochrony osobistej.
 3. W korytarzu, przy wyjściu umieszczone są pojemniki na zużyty sprzęt ochrony osobistej.
 4. W toaletach oraz w korytarzach powieszone są  zalecane przez GIS instrukcje.
 5. Organizacja techniczna pomieszczeń wykorzystywanych na zajęcia, próby z podaniem limitu ilości osób lub minimalnej odległości:

a) ROK Zator pl. Jana Matejki:

- sala widowiskowa: koncerty, spektakle… 36 osób + obsługa, zajęcia i próby ruchowe – 12 osób + instruktor, próby orkiestry z zespołów z zachowaniem 1,5 odległości

- Galeria Szklana –  4 osoby + obsługa

- sekretariat – 1 osoba + pracownicy

- księgowość – 1 osoba + pracownicy

- pokój instruktora – 1 osoba + instruktor

- bawialnia – nieczynna do odwołania

b) Dom Ludowy w Podolszu:

- świetlica – próby z zachowaniem 1,5 odległości

- sala widowiskowa - koncerty, spektakle- 30 osób

c) Dom Ludowy w Graboszycach:

- świetlica – próby z zachowaniem 1,5 odległości

- sala widowiskowa - koncerty, spektakle - 30 osób

e) Dom Ludowy w Rudzach:

( w czasie funkcjonowania  przedszkola zakaz korzystania z sali)

f) Budynek wielofunkcyjny ul. Chrzanowska:

- sala widowiskowa - koncerty, spektakle - 30 osób, próby zachowaniem 1,5 odległości

g) Dom Kultury w Trzebieńczycach:

- sala widowiskowa - koncerty, spektakle, wykłady... – 12 osób, próby z zachowaniem 1,5 odległości

h) Poddasze w Łowiczkach:

- sala widowiskowa - koncerty, spektakle,... – 25 osób, próby z zachowaniem 1,5 odległości

i) Rynek 2, II piętro (prawo, lewo):

- sala wystawowa - koncerty, spektakle,– 30  osób, próby z zachowaniem 1,5 odległości

j) Centrum Aktywizacji Zawodowej, ul. Słowackiego 15, Zator

- aula – koncerty, spektakle – 90 osób, próby z zachowaniem 1,5 odległości

k) Dla Biblioteki i Orlika zostały opracowane odrębne regulaminy.

l)  Na potrzeby wynajmów obiektów dla osób fizycznych i prawnych uregulowania zostały opracowane w odrębnych umowach.

Z każdej toalety w każdym budynku może korzystać tylko 1 osoba, pozostałe muszą poczekać zachowując bezpieczny 1,5-metrowy odstęp.

II. Zasady pracy artystycznej, techniczno-akustycznej w obiektach ROK Zator:

 1. Członkowie zespołów artystycznych mający  próby przygotowujące do realizacji wydarzenia w tym nagrania koncertu, spektaklu, programu tanecznego czy innego wydarzenia artystycznego , zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia o braku oznak zakażenia i nieprzebywaniu w kwarantannie wg załączonego wzoru(załącznik nr 3 lub 4).
 2. Artyści biorący udział zarówno w wydarzeniu z udziałem publiczności jak i realizujący nagranie zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia wg załączonego wzoru(załącznik nr 1 lub 2)
 3. Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z prób  z zachowaniem 1,5 metrowej odległości od innych opiekunów.
 4. Uczestnicy prób i realizacji wydarzeń przychodzą na wyznaczoną godzinę  i  bezpośrednio po realizacji opuszczają budynek.
 5. Prowadzenie prób, nagrań musi się odbywać w taki sposób, aby minimalizować kontakt bezpośredni między uczestnikami, jeśli to możliwe zachować 1,5 dystans.
 6. Podczas prób, nagrań uczestnicy nie mogą korzystać z rekwizytów i przyborów, których używają także inni uczestnicy. Przekazywanie sobie przyborów, narzędzi i rekwizytów jest możliwe jedynie, gdy jest to niezbędnie konieczne, wyłącznie po ich wcześniejszej dezynfekcji dokonanej przez instruktora.
 7. Przy ustalaniu godzin prób, nagrań, koncertów itp. należy zapewnić odpowiednie przerwy umożliwiające opuszczenie budynku przez uczestników przed przybyciem kolejnych oraz wietrzenie sal i niezbędną dezynfekcję.
 8. Pracownicy obsługi akustyczno-technicznej powinni przebywać w maseczkach, często dezynfekować ręce i zachowywać możliwie jak największy dystans od artystów.
 9. Mikrofony, mikroporty powinny być indywidualne dla każdego artysty, w innym przypadku obowiązkowa dezynfekcja sprzętu.

III. Zasady organizacji koncertów, wydarzeń w obiektach ROK Zator:

 1. Wejścia na koncerty, wydarzenie będą poprzedzone wydawaniem odpowiedniej ilości wejściówek, online przez bilety.rokzator.pl (w wyjątkowych sytuacjach w sekretariacie ROK Zator)
 2. Uczestnicy koncertu, wydarzenia muszą zajmować miejsca z pozostawieniem co najmniej jednego miejsca wolnego pomiędzy widzami, lub miejsca wyznaczone w odległości - 1,5 m (nie dotyczy osób opiekujących się dziećmi do 13 r.ż. i opiekunów osób niepełnosprawnych, osób wspólnie zamieszkujących), w pozostałych przestrzeniach muszą zachowywać co najmniej 1,5 m odległości.
 3. Każdy uczestnik koncertu, wydarzenia musi złożyć przy wejściu pisemne aktualne (bezpośrednio przed wydarzeniem) oświadczenie  o braku oznak zakażenia i nieprzebywaniu w kwarantannie wg załączonego wzoru(załącznik nr 1 lub 2), dokumenty będą przechowywane dwa tygodnie, potem ulegną zniszczeniu. W przypadku nie wypełnienia w/w oświadczenia osoba nie zostanie wpuszczona na koncert, wydarzenie.
 4. Każdy uczestnik koncertu, wydarzenia zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa, środki ochrony osobistej uczestnik zapewnia we własnym zakresie.
 5. Zapewnienie, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków.

 

IV. Zasady organizacji wydarzeń (koncerty, spektakle, kino) plenerowych:

 1. Teren na którym będzie się odbywać impreza plenerowa będzie wyraźnie oznaczony.
 2. Limit osób będzie ustalany tak, aby pomiędzy miejscami siedzącymi  i stojącymi było 1,5 m odległości. 
 3. Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników obowiązywać będą wejściówki dostępne online na bilety.rokzator.pl (w wyjątkowych sytuacjach w sekretariacie ROK Zator lub wskazanym miejscu)
 4. Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o braku oznak zakażenia i nieprzebywaniu w kwarantannie wg załączonego wzoru(załącznik nr 1 lub 2, dokumenty będą przechowywane dwa tygodnie, potem ulegną zniszczeniu), w przypadku jego nie wypełnienia osoba nie zostanie wpuszczona na teren imprezy.
 5. Każdy uczestnik wchodzący na teren imprezy obowiązkowo musi zdezynfekować ręce.
 6. Każdy uczestnik imprezy plenerowej zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa. Środki ochrony osobistej uczestnik zapewnia we własnym zakresie.
 7. Przy wyjściu z terenu  umieszczone będzie pojemniki na zużyty sprzęt ochrony osobistej.
 8. Zapewnienie, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków.

V. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i współpracownikom:

 1. Pracownicy zobowiązani są do zachowywania odstępu min 1,5 metra od siebie i ograniczenia jednoczesnego przebywania w pomieszczeniach.
 2. Pracownicy zobowiązani są do bezwzględnego noszenia maseczek w trakcie kontaktu z klientem.
 3. Każdy pracownik otrzymuje do swojej dyspozycji środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki jednorazowego użytku) w ilościach adekwatnych do wykonywanej pracy i zobowiązany jest je stosować.
 4. Pracownicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk przed przystąpieniem do pracy, a także w trakcie pracy, szczególnie po kontakcie z klientem. 
 5. Pracownicy obsługujący kasę, zobowiązani są do bieżącej dezynfekcji swojego stanowiska, przede wszystkim blatu i miejsc, z którymi kontakt mają klienci (np. terminal do płatności kartą).
 6. Pracownicy obsługi zobowiązani są do szczególnego utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych -poręczy, klamek, włączników i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach oraz bieżącej dezynfekcji toalet.
 7. W przypadku koncertów, imprez dezynfekcja toalet musi być przeprowadzana co najmniej raz na godzinę.

VI. Procedura postępowania w przypadku zakażenia koronawirusem lub zachorowania na SARS.CoV2.

  1. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy  lub uczestnika wydarzenia będącego w obiekcie niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych– należy niezwłocznie odsunąć go od pracy/odseparować od innych osób w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu/miejscu lub poprosić, aby transportem indywidualnym udał się do domu. Należy go poinformować o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie teleporady medycznej). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy skontaktować się z 999 lub 112
  2. Zgłoszenie incydentu do dyrektora ROK Zator, co umożliwi ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
  3. Ustalenie listy pracowników oraz uczestników wydarzenia, o ile to możliwe, obecnych w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywał pracownik/uczestnik wydarzenia i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz www.gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 1. Wszyscy pracownicy oraz uczestnicy prób, nagrań, wydarzeń w ROK Zator zobowiązani są do bezwzględnego jej przestrzegania i stosowania.

 Regulamin do pobrania znajdziesz tutaj.

Ważne dokumenty do pobrania:

Oświadczenie osoba dorosła

Oświadczenie dziecko

Oświadczenie osoba dorosła zajęcia, sekcje

Oświadczenie dziecko zajęcia, sekcje