REGULAMIN określający PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W REGIONALNYM OŚRODKU KULTURY W ZATORZE  NA CZAS PANDEMII KORONAWIRUSA SARS.CoV2

 

Procedury mają na celu:

 • kompleksowe, profilaktyczne działanie przeciwepidemiologiczne dostosowane do obowiązującej sytuacji w kraju oraz regulacji rządowych i samorządowych
 • minimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS.CoV2  w związku z prowadzoną działalnością ROK Zator
 • zapewnienie bezpieczeństwa uczestników i pracowników ROK Zator

 

Ustala się następujące procedury obowiązujące w Regionalnym Ośrodku Kultury w Zatorze w okresie pandemii koronawirusa SARS.CoV2:  

 

I. Ogólne zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach:

 1. Przy  wejściu do budynków ROK Zator (w tym domy ludowe, CAZ i wszystkie placówki) i w salach w których będą odbywać się zajęcia artystyczne umieszczone zostają pojemniki z płynem dezynfekującym. Każda osoba wchodząca do obiektu musi obowiązkowo zdezynfekować ręce, (dzieci do 6 roku życia nie używają płynów dezynfekujących, tylko myją ręce w ciepłej wodzie z użyciem mydła).
 2. W budynkach ROK Zator jest obowiązek stosowania środków ochrony osobistej takich jak maseczki lub przyłbice. Pracownicy przy obsłudze klientów, imprez muszą używać środków ochrony osobistej.
 3. W korytarzu, przy wyjściu umieszczone są pojemniki na zużyty sprzęt ochrony osobistej.
 4. W toaletach oraz w korytarzach powieszone są  zalecane przez GIS instrukcje.
 5. Organizacja techniczna pomieszczeń wykorzystywanych na zajęcia, z podaniem limitu ilości osób lub minimalnej odległości:

a) ROK Zator pl. Jana Matejki:

- sala widowiskowa: koncerty- do 50 osób + obsługa, spektakle, kino do 50 osób, zajęcia edukacyjne – 15 osób + instruktor, półkolonia 20 osób 

- pracownia muzyczna – zajęcia edukacyjne  z zachowaniem 1,5 odległości

- pracownia plastyczna – zajęcia edukacyjne  z zachowaniem 1,5 odległości

- Galeria Szklana –  8 osób + obsługa

- sekretariat – 1 osoba + pracownicy

- księgowość – 1 osoba + pracownicy

- pokój instruktora – 1 osoba + instruktor

- bawialnia – 2 osoby 

- słuchalnia płyt winylowych – 6 osób  + instruktor

b) Dom Ludowy w Podolszu:

- świetlica - zajęcia edukacyjne  z zachowaniem 1,5 odległości

- sala widowiskowa – koncerty- 60 osób,  spektakle, kino… – 90 osób

- sala widowiskowa - zajęcia edukacyjne – 15 osób + instruktor

c) Dom Ludowy w Graboszycach:

- świetlica - zajęcia edukacyjne  z zachowaniem 1,5 odległości

- sala widowiskowa - koncerty– 60 osób, spektakle, kino… – 90 osób

- sala widowiskowa – zajęcia edukacyjne – 15 osób + instruktor

e) Dom Ludowy w Rudzach:

- świetlica - zajęcia edukacyjne  z zachowaniem 1,5 odległości

- sala widowiskowa - koncerty– 40 osób, spektakle, kino... -60 osób

- sala widowiskowa – zajęcia edukacyjne– 15 osób + instruktor

( w czasie funkcjonowania  przedszkola zakaz korzystania z sali)

f) Budynek wielofunkcyjny ul. Chrzanowska:

- sala widowiskowa - koncerty– 60 osób, spektakle, kino...-90 osób 

- sala widowiskowa – zajęcia edukacyjne– 15 osób + instruktor

g) Dom Kultury w Trzebieńczycach:

- sala widowiskowa – koncerty – 20 osób, spektakle, kino... 30 osób

- sala widowiskowa - zajęcia edukacyjne  z zachowaniem 1,5 odległości

h) Poddasze w Łowiczkach:

- sala widowiskowa - koncerty– 50 osób, spektakle, kino... 75 osób

- sala widowiskowa - zajęcia edukacyjne- 15 osób + instruktor 

i) Rynek 2, II piętro (prawo, lewo):

- sala wystawowa - koncerty– 50 osób x2, spektakle, kino... 75 osób

- sala wystawowa - zajęcia edukacyjne 15 osób + instruktor 

j) Centrum Aktywizacji Zawodowej, ul. Słowackiego 15, Zator

- aula – koncerty– 100 osób, spektakle, wykłady, kino...150 osób 

- aula - zajęcia edukacyjne- 15 osób + instruktor 

k) Dla Biblioteki i Orlika zostały opracowane odrębne regulaminy.

l)  Na potrzeby wynajmów obiektów dla osób fizycznych i prawnych uregulowania zostały opracowane w odrębnych umowach.

Miejsca przewidziane dla publiczności na koncerty planowane są z pozostawieniem co najmniej jednego miejsca wolnego pomiędzy widzami (nie dotyczy osób opiekujących się dziećmi do 13 r.ż. i opiekunów osób niepełnosprawnych)

Z każdej toalety w każdym budynku może korzystać tylko 1 osoba, pozostałe muszą poczekać zachowując bezpieczny 1,5-metrowy odstęp.

 

II. Zasady organizacji zajęć  w obiektach ROK Zator:

 1. W zajęciach stałych organizowanych przez ROK Zator mogą brać udział wyłącznie osoby, które zgłoszą swój udział.
 2. W budynku mogą przebywać jedynie uczestnicy zajęć i osoby załatwiające sprawy służbowe. Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z zajęć  z zachowaniem 1,5 metrowej odległości od innych opiekunów.
 3. Prowadzenie zajęć musi się odbywać w taki sposób, aby minimalizować kontakt bezpośredni między uczestnikami, najlepiej do zachowanie dystansu co najmniej 1,5 m.
 4. Przekazywanie sobie przyborów, narzędzi i rekwizytów jest możliwe jedynie, gdy jest to niezbędnie konieczne, wyłącznie po ich wcześniejszej dezynfekcji dokonanej przez instruktora.
 5. Przy ustalaniu godzin zajęć, koncertów itp. należy zapewnić odpowiednie przerwy umożliwiające opuszczenie budynku przez uczestników przed przybyciem kolejnych oraz wietrzenie sal i niezbędną dezynfekcję.

 

III. Zasady organizacji koncertów, wydarzeń w obiektach ROK Zator:

 1. Wejścia na koncerty, wydarzenie będą poprzedzone wydawaniem odpowiedniej ilości wejściówek, online przez bilety.rokzator.pl (w wyjątkowych sytuacjach w sekretariacie ROK Zator)
 2. Uczestnicy koncertu, muszą zajmować miejsca z pozostawieniem co najmniej jednego miejsca wolnego pomiędzy widzami (nie dotyczy osób opiekujących się dziećmi do 13 r.ż. i opiekunów osób niepełnosprawnych), uczestnicy spektaklu, kina…zajmują wyznaczone miejsca czyli 75 % widowni,  w pozostałych przestrzeniach muszą zachowywać co najmniej 1,5 m odległości. 
 3. Każdy uczestnik koncertu, wydarzenia zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa, środki ochrony osobistej uczestnik zapewnia we własnym zakresie.

IV. Zasady organizacji imprez plenerowych:

 1. Teren na którym będzie się odbywać impreza plenerowa będzie wyraźnie oznaczony.
 2. Limit osób wynosi 250 osób ( do limitu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19) przy zachowaniu 1,5 metrowego odstępu pomiędzy widzami (nie dotyczy rodzin i osób wspólnie mieszkających)
 3. W przypadku dużych imprez plenerowych ze względu na ograniczoną liczbę uczestników obowiązywać będą wejściówki lub bilety dostępne online na bilety.rokzator.pl (w wyjątkowych sytuacjach w sekretariacie ROK Zator lub wskazanym miejscu)
 4. Każdy uczestnik wchodzący na teren imprezy obowiązkowo musi zdezynfekować ręce.
 5. Każdy uczestnik imprezy plenerowej zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa. Środki ochrony osobistej uczestnik zapewnia we własnym zakresie.
 6. W przypadku kina plenerowego, wydarzenia artystycznego z widownią siedzącą, uczestnicy zajmują wyznaczone miejsca, w pozostałych przestrzeniach muszą zachowywać 1,5-metrowe odległości (wyjątek stanowią rodziny i osoby wspólnie mieszkające)
 7. W przypadku pozostałych imprez plenerowych osoba prowadząca poda zasady bezpieczeństwa, organizacji obowiązujące na konkretnej imprezie.
 8. Przy wyjściu z terenu  umieszczone będzie pojemniki na zużyty sprzęt ochrony osobistej.

V. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i współpracownikom:

 1. Pracownicy zobowiązani są do zachowywania odstępu min 1,5 metra od siebie i ograniczenia jednoczesnego przebywania w pomieszczeniach. Jeśli jest to nie możliwe to muszą stosować środki ochrony osobistej.
 2. Każdy pracownik otrzymuje do swojej dyspozycji środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawiczki jednorazowego użytku) w ilościach adekwatnych do wykonywanej pracy i zobowiązany jest je stosować.
 3. Pracownicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk przed przystąpieniem do pracy, a także w trakcie pracy, szczególnie po kontakcie z klientem.
 4. Pracownicy obsługujący kasę, zobowiązani są do bieżącej dezynfekcji swojego stanowiska, przede wszystkim blatu i miejsc, z którymi kontakt mają klienci (np. terminal do płatności kartą).
 5. Pracownicy obsługi zobowiązani są do szczególnego utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych -poręczy, klamek, włączników i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach oraz bieżącej dezynfekcji toalet.
 6. W przypadku koncertów, imprez dezynfekcja toalet musi być przeprowadzana co najmniej raz na godzinę.

 

 

VI. Procedura postępowania w przypadku zakażenia koronawirusem lub zachorowania na SARS.CoV2.

 1. Każdy pracownik, który zauważy wystąpienie u siebie, innego pracownika lub osoby przebywającej w instytucji, niepokojące objawy lub symptomy mogące wskazywać na zarażenia koronawirusem lub zachorowania na SARS.CoV2, takie jak: gorączka, kaszel, duszności i kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni i ogólne zmęczenie, stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37,2°C a 38°C), objawy przeziębieniowe, utrata węchu i smaku, powinien niezwłocznie powiadomić o tym dyrektora oraz odizolować taką osobę od innych w wyznaczonym pomieszczeniu. W przypadku braku takiego pomieszczenia, osoba dorosła podejrzana o zakażenie musi opuścić zajęcia/wydarzenie, a w przypadku dziecka  podejrzanego o zakażenie natychmiast zostaną poinformowani opiekunowie o konieczności odbioru go z zajęć/wydarzenia. 
 2. Pomieszczenia w których przebywał Pracownik/uczestnik podejrzany o zarażenie koronawirusem  muszą zostać zdezynfekowane zgodnie z procedurami sprzątania.
 3. Pracownik/uczestnik podejrzany o zarażenie koronawirusem  powinien stosować się do zaleceń dostępnych na stronie www. Gov.pl/web/koronawirus. 
 1. Wszyscy pracownicy oraz osoby korzystające z oferty ROK Zator zobowiązani są do bezwzględnego jej przestrzegania i stosowania.