REGULAMIN określający PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W REGIONALNYM OŚRODKU KULTURY W ZATORZE  NA CZAS PANDEMII KORONAWIRUSA SARS.CoV2

REGULAMIN określający

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

W REGIONALNYM OŚRODKU KULTURY W ZATORZE

NA CZAS PANDEMII KORONAWIRUSA SARS.CoV2

Procedury mają na celu:

– kompleksowe, profilaktyczne działanie przeciwepidemiologiczne dostosowane do

obowiązującej sytuacji w kraju oraz regulacji rządowych i samorządowych

– minimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS.CoV2 w

związku z prowadzoną działalnością ROK Zator

– zapewnienie bezpieczeństwa uczestników i pracowników ROK Zator

Ustala się następujące procedury obowiązujące w Regionalnym Ośrodku Kultury w

Zatorze w okresie pandemii koronawirusa SARS.CoV2:

I. Ogólne zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach:

1. Przy wejściu do budynków ROK Zator (w tym domy ludowe, CAZ i wszystkie

placówki) i w salach w których będą odbywać się zajęcia artystyczne umieszczone

zostają pojemniki z płynem dezynfekującym. Każda osoba wchodząca do obiektu

musi obowiązkowo zdezynfekować ręce, (dzieci do 6 roku życia nie używają płynów

dezynfekujących, tylko myją ręce w ciepłej wodzie z użyciem mydła).

2. W budynkach ROK Zator jest obowiązek stosowania środków ochrony osobistej

takich jak maseczki lub przyłbice. Pracownicy przy obsłudze klientów, imprez

muszą używać środków ochrony osobistej.

3. W korytarzu, przy wyjściu umieszczone są pojemniki na zużyty sprzęt ochrony

osobistej.

4. W toaletach oraz w korytarzach powieszone są zalecane przez GIS instrukcje.

5. Organizacja techniczna pomieszczeń wykorzystywanych na zajęcia, z podaniem

limitu ilości osób lub minimalnej odległości:

a) ROK Zator pl. Jana Matejki:

- sala widowiskowa: koncerty, spektakle, wykłady...- 80 osób + obsługa, zajęcia

ruchowe – 12 osób + instruktor, zajęcia fitness z zachowaniem 1,5 odległości

między ćwiczącymi, zajęcia edukacyjne (nieruchowe) z zachowaniem 1,5 odległości

- pracownia muzyczna – zajęcia edukacyjne z zachowaniem 1,5 odległości

- pracownia plastyczna – zajęcia edukacyjne z zachowaniem 1,5 odległości

- Galeria Szklana – 40 osób + obsługa

- sekretariat – 1 osoba + pracownicy

- księgowość – 1 osoba + pracownicy

- pokój instruktora – 1 osoba + instruktor

- bawialnia – nieczynna do odwołania

b) Dom Ludowy w Podolszu:

- świetlica - zajęcia edukacyjne z zachowaniem 1,5 odległości

- sala widowiskowa - koncerty, spektakle, wykłady...– 60 osób

- sala widowiskowa - zajęcia ruchowe – 12 osób + instruktor

c) Dom Ludowy w Palczowicach:

- świetlica - zajęcia edukacyjne z zachowaniem 1,5 odległości

- sala widowiskowa - koncerty, spektakle, wykłady... – 80 osób

- sala widowiskowa - zajęcia ruchowe – 12 osób + instruktor

d) Dom Ludowy w Graboszycach:

- świetlica - zajęcia edukacyjne z zachowaniem 1,5 odległości

- sala widowiskowa - koncerty, spektakle, wykłady... – 60 osób

- sala widowiskowa – zajęcia ruchowe – 12 osób + instruktor

e) Dom Ludowy w Rudzach:

- świetlica - zajęcia edukacyjne z zachowaniem 1,5 odległości

- sala widowiskowa - koncerty, spektakle, wykłady... – 40 osób

- sala widowiskowa – zajęcia ruchowe – 7 osób + instruktor

( w czasie funkcjonowania przedszkola zakaz korzystania z sali)

f) Budynek wielofunkcyjny ul. Chrzanowska:

- sala widowiskowa - koncerty, spektakle, wykłady... – 60 osób

- sala widowiskowa – zajęcia ruchowe – 10 osób + instruktor

- sala widowiskowa - zajęcia edukacyjne z zachowaniem 1,5 odległości

g) Dom Kultury w Trzebieńczycach:

- sala widowiskowa - koncerty, spektakle, wykłady... – 30 osób

- sala widowiskowa - zajęcia edukacyjne z zachowaniem 1,5 odległości

h) Poddasze w Łowiczkach:

- sala widowiskowa - koncerty, spektakle, wykłady... – 50 osób

- sala widowiskowa - zajęcia edukacyjne z zachowaniem 1,5 odległości

i) Rynek 2, II piętro (prawo, lewo):

- sala wystawowa - koncerty, spektakle, wykłady... – 60 osób x2

- sala wystawowa – zajęcia ruchowe – 12 osób + instruktor x2

- sala wystawowa - zajęcia edukacyjne z zachowaniem 1,5 odległości

j) Centrum Aktywizacji Zawodowej, ul. Słowackiego 15, Zator

- aula – koncerty, spektakle, wykłady, spotkania... – 100 osób

- aula - zajęcia edukacyjne z zachowaniem 1,5 odległości

k) Dla Biblioteki i Orlika zostały opracowane odrębne regulaminy.

l) Na potrzeby wynajmów obiektów dla osób fizycznych i prawnych uregulowania

zostały opracowane w odrębnych umowach.

Miejsca przewidziane dla publiczności na koncerty planowane są z pozostawieniem

co najmniej jednego miejsca wolnego pomiędzy widzami (nie dotyczy osób

opiekujących się dziećmi do 13 r.ż. i opiekunów osób niepełnosprawnych)

Z każdej toalety w każdym budynku może korzystać tylko 1 osoba, pozostałe

muszą poczekać zachowując bezpieczny 1,5-metrowy odstęp.

II. Zasady organizacji zajęć w obiektach ROK Zator:

1. W zajęciach stałych organizowanych przez ROK Zator mogą brać udział:

- wyłącznie osoby, które zgłoszą swój udział

- wyłącznie osoby zdrowe, które złożą pisemne oświadczenie o braku oznak

zakażenia i nieprzebywaniu w kwarantannie wg załączonego wzoru (załącznik nr

3). W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie są zobowiązani złożyć rodzice

lub opiekunowie prawni (załącznik nr 4).

2. Członkowie zespołów artystycznych mający stałe próby, zobowiązani są do

złożenia pisemnego oświadczenia o braku oznak zakażenia i nieprzebywaniu w

kwarantannie wg załączonego wzoru(załącznik nr 3 lub 4).

3. Uczestnicy zajęć, warsztatów jednorazowych zobowiązani są do zgłoszenie udziału

w określonym terminie i złożenia pisemnego oświadczenia o braku oznak

zakażenia i nieprzebywaniu w kwarantannie wg załączonego wzoru (załącznik nr 1

lub 2).

4. W budynku mogą przebywać jedynie uczestnicy zajęć i osoby załatwiające sprawy

służbowe. Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z zajęć z zachowaniem 1,5

metrowej odległości od innych opiekunów.

5. Uczestnicy przychodzą na wyznaczoną godzinę zajęć i bezpośrednio po zajęciach

opuszczają budynek.

6. Prowadzenie zajęć musi się odbywać w taki sposób, aby minimalizować kontakt

bezpośredni między uczestnikami, w przypadku zajęć, podczas których nie można

utrzymać dystansu co najmniej 1,5 m jest konieczność stosowania maseczek.

7. Podczas zajęć uczestnicy nie mogą korzystać z rekwizytów i przyborów, których

używają także inni uczestnicy. Przekazywanie sobie przyborów, narzędzi i

rekwizytów jest możliwe jedynie, gdy jest to niezbędnie konieczne, wyłącznie po ich

wcześniejszej dezynfekcji dokonanej przez instruktora.

8. Przy ustalaniu godzin zajęć, koncertów itp. należy zapewnić odpowiednie przerwy

umożliwiające opuszczenie budynku przez uczestników przed przybyciem kolejnych

oraz wietrzenie sal i niezbędną dezynfekcję.

III. Zasady organizacji koncertów, wydarzeń w obiektach ROK Zator:

1. Wejścia na koncerty, wydarzenie będą poprzedzone wydawaniem odpowiedniej

ilości wejściówek, online przez bilety.rokzator.pl (w wyjątkowych sytuacjach w

sekretariacie ROK Zator)

2. Uczestnicy koncertu, wydarzenia muszą zajmować miejsca z pozostawieniem co

najmniej jednego miejsca wolnego pomiędzy widzami (nie dotyczy osób

opiekujących się dziećmi do 13 r.ż. i opiekunów osób niepełnosprawnych), w

pozostałych przestrzeniach muszą zachowywać co najmniej 1,5 m odległości.

3. Każdy uczestnik koncertu, wydarzenia (w tym występujący artyści) musi złożyć przy

wejściu pisemne aktualne (bezpośrednia przed wydarzeniem) oświadczenie o

braku oznak zakażenia i nieprzebywaniu w kwarantannie wg załączonego

wzoru(załącznik nr 1 lub 2), dokumenty będą przechowywane dwa tygodnie, potem

ulegną zniszczeniu. W przypadku nie wypełnienia w/w oświadczenia osoba nie

zostanie wpuszczona na koncert, wydarzenie.

4. Każdy uczestnik koncertu, wydarzenia zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa,

środki ochrony osobistej uczestnik zapewnia we własnym zakresie, w przypadku

odmowy osoba taka nie zostanie wpuszczona na koncert, wydarzenie( wyjątek

stanowią osoby zwolnione z tego obowiązku odgórnymi przepisami)

IV. Zasady organizacji imprez plenerowych:

1. Teren na którym będzie się odbywać impreza plenerowa będzie wyraźnie

oznaczony.

2. Limit osób będzie ustalany tak, aby na jednego uczestnika przypadało 5mkw.

3. W większości imprez plenerowych ze względu na ograniczoną liczbę uczestników

obowiązywać będą wejściówki dostępne online na bilety.rokzator.pl (w wyjątkowych

sytuacjach w sekretariacie ROK Zator lub wskazanym miejscu)

4. Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o

braku oznak zakażenia i nieprzebywaniu w kwarantannie wg załączonego

wzoru(załącznik nr 1 lub 2, dokumenty będą przechowywane dwa tygodnie, potem

ulegną zniszczeniu), w przypadku jego nie wypełnienia osoba nie zostanie

wpuszczona na teren imprezy.

5. Każdy uczestnik wchodzący na teren imprezy obowiązkowo musi zdezynfekować

ręce.

6. Każdy uczestnik imprezy plenerowej zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa,

chyba, że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 1,5 od innych osób. Środki

ochrony osobistej uczestnik zapewnia we własnym zakresie, w przypadku odmowy

osoba taka nie zostanie wpuszczona na imprezę (wyjątek stanowią osoby

zwolnione z tego obowiązku odgórnymi przepisami)

7. W przypadku kina plenerowego, wydarzenia artystycznego z widownią siedzącą,

uczestnicy zajmują wyznaczone miejsca, w pozostałych przestrzeniach muszą

zachowywać 1,5-metrowe odległości. Wyznaczone znakami poziomymi co 2m.

8. W przypadku pozostałych imprez plenerowych osoba prowadząca poda zasady

bezpieczeństwa, organizacji obowiązujące na konkretnej imprezie.

9. Przy wyjściu z terenu umieszczone będzie pojemniki na zużyty sprzęt ochrony

osobistej.

V. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i współpracownikom:

1. Pracownicy zobowiązani są do zachowywania odstępu min 1,5 metra od siebie i

ograniczenia jednoczesnego przebywania w pomieszczeniach. Jeśli jest to nie

możliwe to muszą stosować środki ochrony osobistej.

2. Każdy pracownik otrzymuje do swojej dyspozycji środki ochrony osobistej

(maseczki, przyłbice, rękawiczki jednorazowego użytku) w ilościach adekwatnych

do wykonywanej pracy i zobowiązany jest je stosować.

3. Pracownicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk przed przystąpieniem do pracy, a

także w trakcie pracy, szczególnie po kontakcie z klientem.

4. Pracownicy obsługujący kasę,zobowiązani są do bieżącej dezynfekcji swojego

stanowiska, przede wszystkim blatu i miejsc, z którymi kontakt mają klienci (np.

terminal do płatności kartą).

5. Pracownicy obsługi zobowiązani są do szczególnego utrzymania w czystości

ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych -poręczy, klamek,

włączników i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach oraz bieżącej dezynfekcji

toalet.

6. W przypadku koncertów, imprez dezynfekcja toalet musi być przeprowadzana co

najmniej raz na godzinę.

VI. Procedura postępowania w przypadku zakażenia koronawirusem lub

zachorowania na SARS.CoV2.

1. W siedzibie ROK Zator pl.Jana Matejki jako pomieszczenie, w którym będzie

można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych –

IZOLATORIUM wyznacza się pomieszczenie na II piętrze nr 11. W pozostałych

obiektach zajęcia/wydarzenia będą prowadzone rzadko i brak możliwości

lokalowych na wyznaczenie IZOLATORIUM.

2. Każdy pracownik, który zauważy wystąpienie u siebie,innego pracownika lub osoby

przebywającej w instytucji, niepokojące objawy lub symptomy mogące wskazywać

na zarażenia koronawirusem lub zachorowania na SARS.CoV2, takie jak: gorączka,

kaszel, duszności i kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni i ogólne zmęczenie, stan

podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37,2°C a 38°C), objawy

przeziębieniowe, utrata węchu i smaku,powinien niezwłocznie powiadomić o tym

dyrektora oraz odizolować taką osobę od innych w wyznaczonym pomieszczeniu.

W przypadku braku takiego pomieszczenia, osoba dorosła podejrzana o zakażenie

musi opuścić zajęcia/wydarzenie, a w przypadku dziecka podejrzanego o

zakażenie natychmiast zostaną poinformowani opiekunowie o konieczności odbioru

go z zajęć/wydarzenia. Od tego momentu należy zamknąć budynek i powiadomić

Stację Sanitarno –Epidemiologiczną i stosować się do wytycznych uzyskanych od

służb sanitarnych.

VII. Wszyscy pracownicy oraz osoby korzystające z oferty ROK Zator

zobowiązani są do bezwzględnego jej przestrzegania i stosowania.

VIII. W przypadku zmiany strefy wprowadzającej dodatkowe regionalne

obostrzenia dla powiatu oświęcimskiego powyższe wytyczne będą do nich

odpowiednio dostosowywane.

Regulamin do pobrania