Procedury korzystania z Placu Zabaw w Rudzach

Celem procedur jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dzieci korzystających z placu zabaw, jak również ich opiekunów poprzez minimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Zasady organizacji i funkcjonowania Placu Zabaw w Rudzach w dobie COVID-19.

 1. Uczestnikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów).
 2. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący co najmniej 2 m (dotyczy to osób, które wspólnie nie zamieszkują lub nie gospodarują).
 3. W sytuacji, gdy na placu zabaw nie można zachować dystansu społecznego wynoszącego 2 m z uwagi na dużą liczbę przebywających osób, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym czasie.
 4. Zaleca się, aby opiekunowie wyposażeni byli w środki pozwalające na utrzymanie higieny dziecka np. chusteczki do umycia rąk oraz czuwali, nad przestrzeganiem podstawowych zasad higieny (np. unikanie bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi uczestnikami podczas zabawy, kasłanie/kichanie w chusteczkę lub zgięcie łokciowe – nie w kierunku innych).
 5. Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk dziecka oraz opiekuna każdorazowo
  po zakończonej zabawie na placu zabaw.
 6. Nie jest wskazane spożywanie posiłków oraz napoi w trakcie zabawy.
 7. W przypadku gdy dziecko manifestuje bądź przejawia niepokojące objawy choroby należy niezwłocznie przerwać pobyt na placu zabaw.
 8. W przypadku gdy dziecko podczas zabawy korzysta z własnych zabawek, opiekunowie powinni na bieżąco pilnować, aby nie były one udostępniane innym dzieciom, a po powrocie do domu zostały przynajmniej umyte z użyciem detergentu lub wyprane.
 9. Regionalny Ośrodek Kultury w Zatorze  monitoruje prace porządkowe,
  ze szczególnym uwzględnieniem regularnego czyszczenia sprzętu i wyposażenia placu zabaw oraz  dezynfekowania powierzchni dotykowych. Dezynfekcja przestrzeni placu zabaw odbywa się w czasie, gdy nie będzie na jego terenie innych osób.
 10. W przypadku, gdy z placu zabaw będą korzystać grupy przedszkolne, określone zostaną konkretne godziny otwarcia placu i podane w osobnej informacji.