Klauzula informacyjna dla pracownika ROK Zator

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 

 • 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze przy Placu Jana Matejki 1, 32-640 Zator. Kontakt do administratora:
 • a) tel. +48 (33) 8412 166
 • b) mail: sekretariat@rokzator.pl
 • 2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt do IOD e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora w związku z realizacja zadań pracodawcy w oparciu                 o podstawy prawne i w następujących celach:   

a) podstawa prawna: art. 6 ust. 1b Rozporządzenia:

 • w ramach świadczenia pracy przez Panią / Pana na rzecz administratora w szczególności dla celów zawarcia, wykonania i zakończenia umowy o pracę zawartej z administratorem, w tym korzystania z praw i wykonywania obowiązków pracownika;

b)  podstawa prawna: art. 6 ust. 1c Rozporządzenia:

• w ramach wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z zatrudnianiem pracowników, w szczególności na podstawie przepisów prawa pracy, przepisów o ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, wypadkach przy pracy, rachunkowości oraz przepisów wykonawczych regulujących prowadzenie przez pracodawcę dokumentacji, akt osobowych pracownika oraz ich archiwizacji, a także księgowych                  i podatkowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;

c) podstawa prawna: art. 9 ust. 2h Rozporządzenia w związku z art. 6 ust. 1c Rozporządzenia:

 • w zakresie przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych pracownika do celów profilaktyki zdrowotnej                  i medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, oraz zapewnienia opieki zdrowotnej;

d)  podstawa prawna: art. 6 ust. 1f Rozporządzenia:

 • w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym zarządzanie rozwojem oraz zasobami ludzkimi, gdzie dane pracownika mogą być wykorzystane w procesie profilowania umożliwiającego optymalne wykorzystanie jego potencjału, planowania i analizy zatrudnienia, realizacja szkoleń, zarządzania mieniem powierzonym pracownikowi, wypłat i zarządzania wynagrodzeniami, przydzielania zadań, zarządzania wynikami pracy, zarządzania rozwojem;                   
 • zagwarantowania bezpieczeństwa pracownikom w miejscu wykonywanej pracy poprzez zainstalowany system monitoringu wizyjnego;**
 • organizowanie dodatkowych świadczeń dla pracowników w celu podniesienia warunków pracy (np. grupowe ubezpieczenie na życie, system benefitów).
 • zarządzanie danymi pracownika w zakresie odbywanych podróży służbowych;
 • wykonywania czynności związanych z ewentualną odpowiedzialnością porządkową pracowników, odpowiedzialnością pracowników za szkodę wyrządzoną pracodawcy, odpowiedzialnością pracowników za mienie powierzone pracownikowi, w tym ustalanie i dochodzenie ewentualnych roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych              i windykacyjnych względem pracownika;
 • prowadzenie obsługi finansowej, administracyjnej oraz informatycznej, w tym założenia i utrzymywania kont                     w systemach informatycznych oraz umożliwienie zdalnej pracy w przypadku konieczności wynikających z pełnionej funkcji;

e) podstawa prawna:  art. 6 ust. 1a Rozporządzenia:

 • do szerszego zakresu przetwarzania danych osobowych, niż wynikający z przepisów prawa na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody np. dotyczącej wykorzystywania wizerunku; 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyżej wskazanych celów przetwarzania (pkt. 3 klauzuli), tj.:

a) przez okres zatrudnienia w zakresie realizacji umowy o pracę, a następnie przez okres do czasu zakończenia ich realizacji wskazany przez przepisy prawa pracy i inne przepisy szczególne m. in.: ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych, a po tym czasie dla dochodzenia ewentualnych roszczeń – do upływu okresu przedawnienia określonego przepisami kodeksu pracy lub kodeksu cywilnego;

b) przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

c) przez okres (w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej) obowiązywania umowy o pracę                   z Panią/Panem lub do momentu wycofania zgody przez Panią/Pana wobec dalszego przetwarzania danych w celu dla, którego została wyrażona zgoda;

5. Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami                             w zawiązku z przetwarzaniem w calach wskazanych powyżej (pkt 3 klauzuli) mogą być:

a) podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz organy sądowe lub inne, w tym komornicy i policja;

b) podmioty upoważnione na podstawie odrębnych zgód udzielonych przez Panią/Pana np. w przypadku przystąpienia do ubezpieczenia grupowego, kasy zapomogowo-pożyczkowej, zakłady opieki zdrowotnej w przypadku wyboru oferty pakietu opieki medycznej;

c) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora na podstawie zawartej z art. 28 Rozporządzenia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), np. usługi IT, doradcze, audytowe;

d) osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;

6.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane;

7. Decyzje dotyczące Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i będą mogły podlegać profilowaniu, o którym mowa w punkcie 3d klauzuli;

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych mają Państwo prawo do ochrony Waszych danych osobowych i skorzystania z przysługujących praw:

 •   prawo dostępu do treści danych (art. 15 Rozporządzenia);
 •   prawo do sprostowania danych (art. 16 Rozporządzenia);
 •   prawo do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia);
 •   prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 Rozporządzenia);
 • prawo wynikające z obowiązku administratora do powiadomienia każdego odbiorcę o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Pani/Pana danych (art. 19 Rozporządzenia);
 •   prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia);
 •   prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 Rozporządzenia);

Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym z odrębnych przepisów.

 • w przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 • w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, osobie, która ją wyraziła przysługuje prawo do jej wycofania  bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych przez administratora;
 • prawo do kontaktu z Inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

9.W celu zgłoszenia realizacji swoich praw prosimy o przesłanie prośby na adres e-mail: sekretariat@rokzator.pl  lub iod@rokzator.pl lub kontakt osobisty w siedzibie administratora. 

 

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich nie podania:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe, a skutkiem ich nie podania będzie brak możliwości wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, jako pracodawcy i tym samym odmowa zawarcia umowy o pracę z Panią/Panem  i realizacja stosunku pracy. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne, a skutkiem odmowy ich podania będzie brak możliwości realizacji poszczególnych celów wskazanych wyżej.