Klauzula informacyjna 

o przetwarzaniu danych osobowych

w zakresie zawieranych umów z osobami fizycznymi

 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej zwany jako „RODO”) informujemy, że:

  1. 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze przy Placu Jana Matejki 1, 32-640 Zator. Kontakt do administratora:
  2. a) tel. +48 (33) 8412 166
  3. b) mail: sekretariat@rokzator.pl
  4. 2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt do IOD e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  5. Pani/Pana dane osobowe podmiot pozyskuje bezpośrednio od Pani/Pana podczas kontaktu Państw z pracownikami biblioteki drogą telefoniczną, mailową lub osobiście.
  6. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja umowy o świadczenie usług np. wynajęcia sali, dzierżawy pomieszczeń itp. lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, która jest podstawą przetwarzania danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia). Po realizacji warunków umowy Państwa dane będą przetwarzane z uwagi na wypełnienie obowiązku prawnego nałożonego na administratora (bibliotekę) w zakresie wystawiania,                      a następnie archiwizowania dokumentów w celu udokumentowania przez administratora wypełniania obowiązków podatkowych, księgowych związanych z wykonaniem usługi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia).                     W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie budynku biblioteki lub w jego obrębie Państwa dane osobowe – wizerunek będzie przetwarzany poprzez system monitoringu wizyjnego rejestrującego osoby przebywające w obszarze monitorowanym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).

5. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane:

a) przez czas obowiązywania umowy w zakresie jej przedmiotu, a po jej zakończeniu dane będą przechowywane przez okres maksymalnie 6 lat w celu:

- dochodzenia roszczeń w związki z wykonaniem warunków umowy w tym przedawnienia ewentualnych roszczeń (podatkowych i cywilnych);

- dokumentowania wykonania obowiązków przez administratora względem przepisów podatkowych, rachunkowych;

b) przez system monitoringu wizyjnego przez okres ok. 10 dni (w zależności od wielkości nagrań) chyba, że z uwagi na szczególne okoliczności (np. wypadek) zapis z monitoringu będzie musiał być przechowywany dłużej, w tym przez czas ewentualnego postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy;

c) do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody, w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, a następnie przez 5 lat od dnia odwołania zgody w celach archiwalnych do udokumentowania przed ewentualnymi roszczeniami.

Wycofanie zgody odbywa się  bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

- upoważnione osoby przez administratora dokonujące czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy zawiązanej pomiędzy Panią/Panem, a podmiotem (biblioteką)

- podmioty przetwarzające wykonujące działania na rzecz lub w imieniu administratora (biblioteki) na mocy zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych np. firma obsługująca systemy teleinformatyczne, podmioty wspierające w zakresie obsługi prawnej, rachunkowo-księgowej, czy  kadrowej;

- organy publiczne, działające na odrębnych przepisach prawa np. policja, sądy, urząd skarbowy;

- podmioty, dla których w celu wykonania usługi na życzenie Pani/Pana wyrażona została zgoda np. podmioty prowadzące działalność pocztową, kurierską;

7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

8. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych osobowych nie będą podlegały profilowaniu i podejmowaniu w sposób zautomatyzowany.

9. Ma Pani/Pan prawo do:

- uzyskania informacji o zasadach przetwarzania swoich danych osobowych, prawo dostępu do nich i uzyskania ich kopii, a także prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych;

- powiadomienia każdego odbiorcę o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Pani/Pana danych co wynika z obowiązku administratora;

- wycofania zgody w przypadku, gdy przetwarzanie odbyło się na podstawie jej wyrażenia. Wycofanie odbywa się  bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

- kontaktu z Inspektorem ochrony danych powołanym przez administratora;

10. W celu zgłoszenia realizacji swoich praw prosimy o przesłanie prośby na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub kontakt osobisty w siedzibie administratora.

11. W przypadku, gdy zostanie uznane, iż Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawe i z naruszeniem przepisów ogólnego Rozporządzenia ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

 

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich nie podania:

Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, jednak konieczne w celu zawarcia umowy  i wykonania działań przez podmiot (ROK ZATOR) na życzenie Pani/Pana przed jej zawarciem. W przypadku braku podania danych osobowych  i kontaktowych do umowy skutkować będzie to brakiem możliwości zawarcia niniejszej umowy Państwa z ROK ZATOR. Tym samym ROK ZATOR nie będzie miał podstawy do podjęcia działań związanych z przygotowaniami przed wyznaczonym terminem realizacji przedmiotu umowy, a także wystawieniem stosownych dokumentów sprzedażowych. W konsekwencji nie będą mogli Państwo skorzystać z oferty i usług ROK ZATOR.