Klauzula informacyjna dla kontrahenta ROK Zator

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 

  1. 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze przy Placu Jana Matejki 1, 32-640 Zator. Kontakt do administratora:
  2. a) tel. +48 (33) 8412 166
  3. b) mail: sekretariat@rokzator.pl
  4. 2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt do IOD e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  5. Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie obowiązujących przepisów prawa w celu podejmowania działań przed zawarciem umowy oraz działań związanych z  jej realizacją (art. 6 ust. 1b RODO), a także w celach:

a) spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1c RODO) jak rozliczenia po zakończeniu umowy, wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych;

b) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 c RODO – przy finansach publicznych art. 6 ust. 1 lit f RODO –  w innych przypadkach) – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia;

c) weryfikacji wiarygodności płatniczej (art. 6 ust. 1c lub f RODO) – przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu umowy;

d) wykrywania nadużyć i zapobiegania im (art. 6 ust. 1c lub 1f RODO) – przez okres trwania umowy, a następnie przez okres po którym przedawnią się roszczenia lub przez czas trwania postępowań prowadzonego przez właściwe organy publiczne;

e) w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1a RODO) – przez okres od udzielenia zgody do jej cofnięcia.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować odmową zawarcia umowy, bądź niemożnością nawiązania kontaktu.

5. Dane osobowe, które nam Państwo powierzacie, przechowywane są w naszej bazie kontrahentów. Jest ona odpowiednio zabezpieczona przed nieupoważnionym dostępem lub utratą. Dane osobowe w niej zawarte będziemy przetwarzać do momentu ustania celu przetwarzania, tj. do zakończenia współpracy, po czym będziemy je archiwizować przez 6 lat.

6.Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy nadrzędnych przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług w imieniu i na rzecz administratora (np. w zakresie obsługi audytowej, IT), z którymi zawarł on zgodnie z art. 28 RODO umowy powierzenia przetwarzania danych.

7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

8. Decyzje dotyczące Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

9. Mają Państwo prawo do: ochrony Waszych danych osobowych, informacji o zasadach ich przetwarzania, dostępu do nich i uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz powiadomienia każdego odbiorcę o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Waszych danych, a także prawo kontaktu z Inspektorem ochrony danych. Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym z odrębnych przepisów.

10. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, osobie, która ją wyraziła przysługuje prawo do jej wycofania  bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych przez administratora.

11. W celu zgłoszenia realizacji swoich praw prosimy o przesłanie prośby na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub kontakt osobisty w siedzibie administratora.

 

 

 

                                      Klauzula informacyjna dla pracowników kontrahenta ROK Zator                                                                        

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 

  1. 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze przy Placu Jana Matejki 1, 32-640 Zator. Kontakt do administratora:
  2. a) tel. +48 (33) 8412 166
  3. b) mail: sekretariat@rokzator.pl
  4. 2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt do IOD e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Państwa dane zostały udostępnione nam przez naszego kontrahenta, którego Państwo reprezentujecie lub jesteście Państwo jego  pracownikiem, czy współpracownikiem. Udostępnienie Państwa danych mogło nastąpić w formie pisemnej w zapisach umowy handlowej łączącej administratora z Państwa podmiotem który Państwo reprezentujecie lub którego jesteście pracownikiem, czy współpracownikiem lub w drodze przekazu słownego ze wskazaniem Państwa, jako osób upoważnionych przez naszego kontrahenta do kontaktu z nami. W przypadku, gdy nasz kontrahent nie udostępnił nam Państwa danych zostały one pozyskane przez nas z ogólnodostępnej strony internetowej prowadzonej przez naszego kontrahenta.

4. Przetwarzać będziemy następujące kategorie Państwa danych osobowych: imię i nazwisko, stanowisko/ funkcja, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

5. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest nawiązanie lub podtrzymanie już istniejącego kontaktu z Państwem w zakresie działań podejmowanych przed zawarciem umowy oraz wykonania warunków umowy lub współpracy łączącej administratora z podmiotem, który Państwo reprezentujecie lub którego jesteście pracownikiem, czy współpracownikiem, a także w innych celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora na podstawie art. 6 ust 1f RODO.

6. Państwa dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy nadrzędnych przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora (np. w zakresie obsługi IT), z którymi zawarł on zgodnie z art. 28 RODO umowy powierzenia przetwarzania danych.

7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

8. Decyzje dotyczące Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

9. Państwa dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny do zawarcia i wykonywania umowy handlowej,                   o której mowa w pkt. 6 niniejszej klauzuli. Okres przechowywania będzie wydłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez nas. Po tych okresach dane będą przechowywane jedynie przez czas wymagany przepisami prawa.

10. Mają Państwo prawo do: ochrony Waszych danych osobowych, informacji o zasadach ich przetwarzania, dostępu do nich i uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz powiadomienia każdego odbiorcę o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Waszych danych, a także prawo kontaktu z Inspektorem ochrony danych. Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym z odrębnych przepisów.

11. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, osobie, która ją wyraziła przysługuje prawo do jej wycofania  bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych przez administratora.

12. W celu zgłoszenia realizacji swoich praw prosimy o przesłanie prośby na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub kontakt osobisty w siedzibie administratora.