REGULAMIN  IMPREZY

Święto Karpia – Zator 2022

koncerty Grzegorz Turnau, Orkiestra Dęta z Zatora

1.Termin i miejsce imprezy:

      2 lipca 2022 r. sobota godz. 20.00 – 24.00 rynek w Zatorze

      3 lipca 2022 r. niedziela godz. 20.00 – 24.00 rynek w Zatorze

2.Organizator imprezy: Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki, Plac Jana Matejki 1, 32- 640 Zator.

3.Charakterystyka imprezy:

a. organizowane na płycie Rynku w Zatorze imprezy – Święto Karpia oraz koncerty towarzyszące  Grzegorz Turanu oraz  Orkiestry Dętej z Zatora mają charakter otwarty, uczestnikiem może być każda osoba,

 b. w programie  imprezy - Święto Karpia oraz koncerty towarzyszące  Grzegorz Turanu oraz  Orkiestry Dętej z Zatora, które odbędą się na płycie Rynku w Zatorze planuje się organizację koncertów zespołów muzycznych, pokazów tanecznych, spektakli dla dzieci, itp.

c. impreza organizowana na terenie rynku ma charakter otwarty i każda osoba dobrowolnie przebywająca na terminie jej organizacji uważana jest za jej uczestnika, który akceptuje warunki niniejszego regulaminu, w tym również wyraża zgodę na podstawie art. 81 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (t.j. Dz. U. 2017 r, poz. 880 z późn. zm.).   na nieodpłatne utrwalenie wizerunku, w formie fotografii analogowej i cyfrowej, w ramach uczestnictwa w imprezie oraz jej nieodpłatnego  rozpowszechniania przez organizatorów bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w materiałach dotyczących promocji imprezy i działalności organizatora. 

4.Prawa i obowiązki uczestników

a. uczestnik imprezy ma prawo:

- przebywania na terenie imprezy, obejmującym wydzieloną część płyty rynku, pasa jezdni i chodnika

- korzystania z pomocy obsługi w razie potrzeby

- zgłaszania obsłudze zauważonych nieprawidłowości z prośbą o interwencję

- korzystania z pomocy służb porządkowych i medycznych w sytuacjach niezbędnych

b. uczestnikom nie wolno:

- przekraczać wyznaczonej przez służby porządkowe linii ograniczającej teren imprezy

- wnosić na teren imprezy alkoholu, narkotyków, broni, cieczy żrących, cuchnących lub mogących narazić innych  uczestników imprezy  na zabrudzenie lub niebezpieczeństwo oraz wszystkich innych materiałów uważanych za niebezpieczne

- wnosić na teren imprezy własnego nagłośnienia

- wykrzykiwać podczas imprezy tekstów i treści nie znajdujących pokrycia w idei imprezy, lub godzących w dobre imię osób trzecich

- zachowywać się w sposób naruszający prawo

c. uczestnik zobowiązany jest:

- do pokrycia kosztów wyrządzonych przez siebie bądź przez osoby niepełnoletnie będące pod opieką  w czasie trwania imprezy  i w miejscu jej powstania

- dostosować się do instrukcji związanych z realizacją imprezy ustalonych przez organizatora oraz respektować  narzucone postanowienia

- stosować się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych

5. Prawa i obowiązki organizatora:

a. organizator jest odpowiedzialny zapewnić:

- bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie oraz porządek podczas trwania imprezy

- wyróżniającą się elementami ubioru służbę porządkową i informacyjną

- pomoc medyczną i przedmedyczną dostosowaną do liczby uczestników

- drogi ewakuacyjne oraz drogi umożliwiające dojazd służb ratowniczych, policji

b. organizator imprezy jest zobowiązany:

- uzgodnić z organami zarządzającymi ruchem na drogach przebieg trasy, na której ma się odbyć impreza

- sporządzić plan określający sposoby zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas imprezy

c. organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty uczestników biorących udział w imprezie jak również spowodowanych przez nich bezpośrednio lub bezpośrednio szkód  wobec osób trzecich

d. organizator zastrzega sobie prawo odmowy wpuszczenia na teren imprezy oraz usunięcia z jej terenu osób, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że ich obecność może narazić uczestników na niebezpieczeństwo

6. Prawa i obowiązki OBSŁUGI:

a. Obsługa po zauważeniu łamania niniejszego regulaminu przez uczestników imprezy ma prawo:

- poprosić o zaprzestanie łamania regulaminu imprezy

- poprosić o opuszczenie terenu imprezy

- zwrócić się o pomoc do służb porządkowych

        b. Obsługa jest odpowiedzialna za przydzielone przez organizatora zadania

        c. każdy członek Obsługi posiada komplet informacji na temat imprezy

        d. Obsługa odpowiada za kontakt pomiędzy organizatorem, uczestnikami, a służbami porządkowymi i medycznymi.

7. Przepisy końcowe

- Regulamin podany zostanie do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej organizatora, oraz na tablicach  informacyjnych na terenie imprezy

- Postanowienia niniejszego regulaminu    jednoznaczne i nie podlegają interpretacji.